HABERLER

Resim


Forum tekrardan kullanıma açılmıştır. Özel mesajlaşma kapatılmıştır. Koleksiyon konusu haricinde, şahsi yorumlar içeren mesajlar, kimin haklı olup olmadığına bakılmaksızın DERHAL SİLİNECEKTİR ! Foruma gönderilen her mesaj anında kontrol edilememektedir. Silinmesini istediğiniz, sizce uygun olmayan mesajları yöneticiye bildirmek için her mesajın üstünde, sağ tarafta bulunan DİKKAT işaretini tıklamanız yeterlidir.

Anadolu Nümismatik Forumu, Osmanlı Nümismatik tarafından idare edilmektedir. Ana web adresimiz http://www.osmanliparalari.com 'dur

TAVLA RÜSUM PULLARI DİĞER BİR DEYİŞLE OYUN ALATLARI

Yerli ve yabancı jetonlar ile ilgili her şey buraya

TAVLA RÜSUM PULLARI DİĞER BİR DEYİŞLE OYUN ALATLARI

Mesajgönderen mrtbdrm » Çrş Şub 05, 2014 11:42 pm

OYUN ALATI RESMİ PLAKETLERİ


Tevfik Seno ARDA

Nümismatik biliminin yalnız paralar, madalya ve madalyonlar, nişanlar, mühürler ile sınırlı kalmadığı, tarihi ve ticari değeri olan darbedilmiş diğer nesneleri de kapsadığı bilinir. Son yıllarda, ülkemizde bu son türden koleksiyoncularında hızla arttığı sevinilerek izlenmektedir. Ulaşım ve iletişim araçları jetonlarından, işyerlerinde kullanılan kredi fişleri ve markalara kadar pek çok şey günümüzde giderek daha aranılır duruma gelmektedirler. Önümüzdeki günlerde, Sayın Rıfat Kılar tarafından bu konuların geniş bir bölümünü kapsayacak bir kataloğun yayınlanacak olması, işin kazandığı önemi iyi bir şekilde ifade etmektedir.

Genelde, Osmanlı nümismatiğinin en güzel taraflarından birini oluşturan tam keşfedilmemiş ve her an yeni sürprizlere açık olma nitelikleri, Osmanlı son dönemi ile daha çok cumhuriyet yıllarına tekabül eden bu yeni koleksiyon türlerinde de mevcut olup, koleksiyoncular açısından çok çekicidir.

Bu yazıda, “Oyun Alâtı Resmi” plaketlerinden söz edilecektir. Bir nevi yerel yönetim vergisi olan oyun alatı resmi, halka açık yerlerde bulunan tavla, dama, satranç, bilardo gibi oyun aletlerinden tahsil edilmekteydi.

Derneğimizin değerli üyelerinden Sayın Celil ENDER’in yardımlarıyla bu konuda tespit edebildiğim kanunlar ve bunların konuyla en ilgili hükümleri aşağıda sunulmuştur.OYUN ALETLERİ RESMİ HAKKINDA KANUN
Kabul tarihi: 17 Kanunsani 1938

(Resmi Gazete ile neşir ve ilânı: 27 Kânunusani 1938–Sayı: 3819)
Kanun No: 3330

Madde 1: Kulüb, kahvehane ve gazinolarla kır bahçelerinde ve emsali eğlence mahallerinde bulunan beher bilardodan senevi beş lira ve tavla, dama ve satranç tahtalarının beherinden senevi üç lira resim alınır.

Madde 2: Birinci maddede yazılı yerleri işletenler her sene haziran ayı içinde bu yerlerde mevcud resme tâbi oyun aletlerinin cinsini ve mikdarını gösterir bir beyannameyi makbuz mukabilinde bağlı bulundukları varidat idaresine vermeğe ve tahakkuk ettirilecek rüsumu mal sandığına yatırarak her oyun aleti için alacağı levhaları oyun aletinin münasib bir yerine vazeylemeğe mecburdurlar.

Madde 3: Temmuzun birinci gününden itibaren yapılacak yoklamada levhasız görülecek oyun aletlerinin resmi iki kat olarak alınır.

Madde 4: Birinci maddede yazılı yerleri işletenler mali yıl içinde yeniden satın alacakları oyun aletlerini, aldıkları tarihten itibaren on gün içinde bir beyanname ile varidat idaresine bildirmeğe ve ikinci maddede yazılı şekilde resim ve levha muamelesini yapmağa mecburdurlar.

Madde 5: Varidat memurları her sene temmuz ayı içinde mıntıkalarında bulunan birinci maddedeki yerleri dolaşarak buralarda bulunan oyun aletlerinin resmi ödenmiş olup olmadığını tetkik etmeğe ve bu kontrolü senenin gayrı muayyen zamanlarında asgarî üç defa tekrar etmeğe mecburdurlar.

Defterdar, malmüdürü, varidat müdürü, varidat kontrol memurları ile varidat kontrolörleri ve maliye müfettişleri de bu mahallerde kontrol yapmağa salahiyetlidirler.

..........

Madde 8. Yoklamalarda levhasız görülen oyun aletlerinin yoklamadan evvel beyannamesi verilmiş ve resmi de ödenmiş olduğu anlaşılır ise levna talik edilmemiş olmasından dolayı cezaen resimlerinin yüzde yirmisi 6 ve 7. maddelerde yazılı şekil dairesinde tahakkuk ettirilerek tahsil olunur.

..........

Medde 11 Bu kanun 1 Haziran 1938 tarihinden muteberdir.

Madde 12 Bu kanun icrasına Maliye Vekili memurdur.22.1.1938
OYUN ALET VE VASITALARINDAN BELEDİYELERCE VE KÖY İDARELERİNCE
ALINACAK RESİM HAKKINDA KANUN

Kabul tarihi: 10 Haziran 1938

(Resmi Gazete ile neşir ve ilânı: 25 Haziran 1938–Sayı: 3943)
Kanun No: 3434


Madde 1: Belediyeler ve köylerce kendi hududları içindeki kulüb, kahvehane ve gazinolarla umuma mahsus kır bahçelerinde ve panayır yerlerinde bulunan her tür bilardodan senevi beş ve tavlaların, dama, satranç tahtalarının ve domino ve tombala takımlarının her birinden senevi üç lira resim alınır.

Madde 2: Birinci maddede yazılı yerleri işletenler her sene belediye ve köy idarelerinin mali yıllarının birinci ayı içinde bu yerlerde mevcud resme tâbi oyun aletlerinin cins ve mikdarını gösterir bir beyannameyi makbuz mukabilinde, belediye tahakkuk şubesi teşkilâtı olan yerlerde bağlı bulundukları şube memurluğuna ve bulunmayan yerlerde belediye reislerine, köylerde köy muhtarlarına vermeğe ve tahakkuk ettirilecek rüsumu yatırarak her oyun aleti için alacağı levhaları oyun aletinin münasib bir yerine vazeylemeğe veya bunları damgalattırmağa mecburdurlar.

Madde 3: Belediye ve köy idarelerinin malî yıllarının ikinci ayı içinde yapılacak yoklamada levhasız veya damgasız görülecek oyun aletlerinin resmi iki kat olarak alınır.

Madde 4: Birinci maddede yazılı yerleri işletenler sene içinde yeniden satın alacakları oyun aletlerini, aldıkları tarihten itibaren on gün içinde bir beyanname ile ikinci maddede yazılı yerlere bildirmeğe ve aynı maddede yazılı şekilde resmini vererek damgalattırmağa ve levha muamelesini yapmağa mecburdurlar.

Madde 5: Belediye ve köy memurları üçüncü maddede yazılı oylar içinde mıntıkalarında bulunan birinci maddedeki yerleri dolaşarak buralarda bulunan oyun aletlerinin resmi ödenmiş olup olmadığını tedkik etmeğe ve bu kontrolü senenin gayri muayyen zamanlarında tekrar etmeğe mecburdurlar.

Madde 7

..........

Belediye namına temyizen tedkikat talebinde bulunmak salâhiyeti, belediye tahakkuk şube teşkilâtı olan yerlerde bu şubelerin şeflerine ve olmayan yerlerde belediye reislerine aiddir. Köylerde bu salâhiyeti muhlarlar istimal eder.

..........

Madde 9 Yoklamalarda levhasız görülen oyun aletlerinin yoklamadan evvel beyannamesi verilmiş ve resmi de ödenmiş olduğu anlaşılırsa levha talik edilmemiş olmasından dolayı cezaen resimlerinin yüzde yirmisi 6, 7 ve 8 inci maddelerde yazılı şekil dairesindeki tahakkuk ettirilerek tahsil olunur.

..........

Madde 12 Oyun aletlerine konulacak levhalar ve soğuk damgalar Maliye ve Dâhiliye Vekaletlerince tayin olunacak şekil dairesinde darbhanece hazırlanır.

Madde 13 3330 numaralı ve 17/1/1938 tarihli kanun kaldırılmıştır.

Madde 14 Bu kanun 1 Haziran 1938 tarihinden muteberdir.

Madde 15 Bu kanun hükümlerini icraya Maliye ve Dâhiliye Vekilleri memurdur.19/6/1938
Kanun No: 2464
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU
26 Mayıs 1981

(Resmî Gazale ile neşir ve ilânı: 29 Mayıs 1981 – Sayı: 17351)

..........

Kaldırılan Hükümler:

Madde 15

..........

3. 3434 sayılı Oyun ve Alet ve Vasıtalarından Belediye ve Köy idarelerince alınacak resim hakkında kanunun belediyelerle ilgili 1 inci maddesi hükmü.

..........

Görüldüğü gibi, önce genel bir vergi karakterini taşıyan “Oyun Alâtı Resmi”, daha sonra belediyeler ve köy idare heyetleri gibi yerel yönetimlerin gelir kaynaklarına katılmış ve nihayet 26 Mayıs 1981’de yürürlükten kaldırılmıştır. Bulup tesbit edebildiğimiz kanunlar yukarıda belirtilenler olmakla birlikte, bu resmin tahsilinin cumhuriyet dönemi öncesinde, Osmanlı devletinin son yıllarında başladığı koleksiyonlarda bulunan plaketlerden anlaşılmaktadır. İleride bu ilk dönemlerdeki kanun ya da kararnamelerin de bulunacağı umudunu taşıyorum.

3434 sayılı kanunun 12. maddesinde darbhanece hazırlanacağından söz edilen bu plaketleri 2 ana grupta toplanabilen 5 ayrı tip olarak sınıflandırmak mümkündür.


1. “Oyun Alâtı Resmi Alınmıştır” Plaketleri:

Üç ayrı tip gösterir (Fotoğraf 1 A, B, C).

Osmanlı dönemine ait olduğu kabul edilen ayyıldızsız A türünde: (1)339, yılına rastlanılmıştır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında, harf devrimi öncesine ait olan B türünde 1340, 1341, 1926, 1927, 1928 yıllarına rastlanılmıştır.

Son döneme ait olan C türünde: 1929 ilâ 1962 (dâhil), 1964 ilâ 1969 (dâhil). 1971 ilâ 1973 (dâhil) yıllarına rastlanılmıştır. Sayın Bünyamin KAYNAR’ın koleksiyonunda kontrmark şeklinde 1970 yılı mevcut olup atlayan 1963 yılı ile 1973 sonrası yıllara da ileride belki rastlanılabilir.


A
oyun alatı
339
resmi alınmıştır B
oyun alatı
1928
resmi alınmıştır C
1938
oyun alatı
resmi alınmıştır

Fotoğraf: 1

Fotoğrafta görülen A tipi plaketin ağırlığı 3,21 gr., B tipinin ağırlığı ise 2.86 gr.’dır. C tipi, B tipine yakın olmakla birlikte yıllar boyunca çap ve ağırlığında artı eksi farklılıklar görülmektedir. Metal genelde pirinç alaşımı olmakla birlikte, C tipinde bazı yıllarda tunç görünümü de vermektedir.


II. “Bilardo Resmi Alınmıştır” Plaketleri:

Şimdiye kadar iki tipine rastlanılmıştır (Fotoğraf 2 D, E).


D
Bilardo
1341
Resmi alınmıştır E
Bilardo
1966
Resmi alınmıştır

Fotoğraf: 2

Cumhuriyet dönemi harf devrimi öncesine ait D türünde, 1341 yılı görülmüş (şekildeki 2, 19 gr.), 1340 yılı duyulmuştur.

Son döneme ait E türünde: 1932, 1944, 1946, 1966 yıllarına değişik koleksiyonlarda rastlanılmıştır.

Bilardo plaketleri, oyun alatı plaketlerine göre çok daha nadirdir. İleride Osmanlı tipiyle de karşılaşılması mümkündür (C tipi?). Metal genelde yine pirinç alaşımdır. Şekildeki E tipinin ağırlığı, bir fikir vermek amacıyla 3,13 gr.’dır.

Konuyla ilgilenen nümismatların, yukarıda sunulan bilgilere katkılarını beklemekteyiz.

Koleksiyonlarını incelememe izin veren Sayın Rıfat KILAR ve Sayın Bünyamin KAYNAR’a teşekkürlerimi belirtmeyi bir borç bilirim.
'' Kötü para iyi parayı piyasadan kovar-Gresham kanunu''
mrtbdrm
(ÇA) Koleksiyoner
(ÇA) Koleksiyoner
 
Mesajlar: 338
Kayıt: Pzt Mar 23, 2009 1:51 am
Konum: izmir

Re: TAVLA RÜSUM PULLARI DİĞER BİR DEYİŞLE OYUN ALATLARI

Mesajgönderen mrtbdrm » Çrş Şub 05, 2014 11:54 pm

Benim büyük keyif alarak topladığım bir grup ancak bu zamana kadar nedense ayrı bir başlık açılmamış bu konu hakkında. Bence ayrı bir başlık olmayı epey hak eden bir grup :)

üstte ki yazı Türk Numismatik Derneği bülten 27 den alınmıştır.

Koleksiyonumda an itibariyle 20 adet mevcut tamamlaması biraz zaman alacak gibi görünüyor, belki zor ancak kesinlikle imkansız değil..... Bende şu an için bulunan seneler 1926-1927-1928-1934-1935-1936-1937-1939-1941-1945-1952-1955-1957-1958-1961-1963-1964-1966-1967-1968
'' Kötü para iyi parayı piyasadan kovar-Gresham kanunu''
mrtbdrm
(ÇA) Koleksiyoner
(ÇA) Koleksiyoner
 
Mesajlar: 338
Kayıt: Pzt Mar 23, 2009 1:51 am
Konum: izmir

Re: TAVLA RÜSUM PULLARI DİĞER BİR DEYİŞLE OYUN ALATLARI

Mesajgönderen mrtbdrm » Prş Şub 06, 2014 12:11 am

1934-35-36-37
'' Kötü para iyi parayı piyasadan kovar-Gresham kanunu''
mrtbdrm
(ÇA) Koleksiyoner
(ÇA) Koleksiyoner
 
Mesajlar: 338
Kayıt: Pzt Mar 23, 2009 1:51 am
Konum: izmir

Re: TAVLA RÜSUM PULLARI DİĞER BİR DEYİŞLE OYUN ALATLARI

Mesajgönderen mrtbdrm » Prş Şub 06, 2014 12:15 am

diğer seneleri düzgün fotoğraflayamadığım için ekleyemedim belki başka bir zaman... bu başlığın kısa zamanda görsel olarak genişleyeceğine inanıyorum :wink:
'' Kötü para iyi parayı piyasadan kovar-Gresham kanunu''
mrtbdrm
(ÇA) Koleksiyoner
(ÇA) Koleksiyoner
 
Mesajlar: 338
Kayıt: Pzt Mar 23, 2009 1:51 am
Konum: izmir

Re: TAVLA RÜSUM PULLARI DİĞER BİR DEYİŞLE OYUN ALATLARI

Mesajgönderen piko26 » Prş Şub 06, 2014 12:31 pm

Bilgi ve görsel paylaşımlarınız için teşekkürler Sn mrtbdrm.Benimde hoşuma giden bir jeton grubu.İnşallah eksiklerimizi yakın zamanda tamamlarız.Benimde bazı eksiklerim var hala.
piko26
(ÇT) Koleksiyoner
(ÇT) Koleksiyoner
 
Mesajlar: 220
Kayıt: Pzt Haz 06, 2011 7:34 pm

Re: TAVLA RÜSUM PULLARI DİĞER BİR DEYİŞLE OYUN ALATLARI

Mesajgönderen Gilaay » Prş Şub 06, 2014 5:08 pm

Rüsum Pulları'nın Tavla için olanları gibi, benzer özellikte bilardo için olanları da var. Katalogdan veya R.Kılar kitabından görülebilir.
Tavla Rüsum Pulları (T.R.P.) içinde dikkat çekense, ilk olan yani 1339 (üzerinde sene olarak sadece "339" yazar ve motifler, hilal-yıldız yoktur) tarihli olandır çünkü çapı ve dolayısıyla ağırlığı diğerlerinden farklıdır. Ayrıca üst damgalı (konrtrmark) olan tipleri de çeşitli yıllarda görebiliyoruz. Üzerinde AFYON yazan, tarihini şu an anımsayamadığım ayrı bir tip (veya tipler) de mevcut. Nadirlikleriyse, eskiliklerine göre değil sanıldığı gibi. Mesela 1930'larınkilerin bazıları çok kolay bulunabilirken, daha yakın tarihlilerin bir kısmı zor bulunur. Eski Türkçe yazılıların yeri ayrıdır elbette. Yeni yazılı olanların ilki 1929'du sanırım. Sn.Rıfat Kılar'ın kitaplarından birinde ayrıntılı bilgi bulabiliyoruz genel olarak tüm rüsum pulları hakkında (3. Kitap olan yani 2. ek cilt "Türk Nümismatiğinde Jetonlar II - 1999 - S.141 ve sonrası).
Delikliler tavlaya çakılmış, deliksizler yapıştırılmıştır. Bazı yıllarda iki tipte çıkabilmektedir. Genelde, eski tarihliler deliklidir. 1973'den sonrası yoktu yanılmıyorsam.
Bahsettiğim ilk T.R.P. daha önce forumda tarafımdan paylaşılmıştı. => http://www.ottomancoins.com/phpBB3/viewtopic.php?f=21&t=1648
Ancak, bu kategorinin ayrı bir başlık olarak Sn.mrtbdrm tarafınca açılması iyi olmuş. Teşekkür ederim kendi adıma.
Resim
Koleksiyonunu Yaptığım Nümismatik Alanlar:
-T.C. Darphane Hatıra Paraları ile Tedavül Madeni Paraları Ve Bunların Hatalıları, Kalıp Farkları, Setleri
-Yasal Olan, Özel İzin Gerektirmeyen, Son Altı Padişah Meskuk Altınları İle Aynı Dönemin Üst Damgaları
Gilaay
(Çil) Koleksiyoner
(Çil) Koleksiyoner
 
Mesajlar: 3431
Kayıt: Çrş Oca 27, 2010 5:10 am
Konum: İstanbul not Constantinople

Re: TAVLA RÜSUM PULLARI DİĞER BİR DEYİŞLE OYUN ALATLARI

Mesajgönderen Gilaay » Prş Şub 06, 2014 7:32 pm

Konuya yabancı kişilerin bu rüsum pullarının kullanılışı hakkında bir fikir sahibi olmaları için, bir alış-veriş sitesinden alıntıladığım resimleri paylaşayım:
69050126_tn70_0.jpg
69050126_tn70_1.jpg

Alıntı yaptığım yeri de ekleyeyim, bir süre sonra oradaki resimler silinecektir:
http://urun.gittigidiyor.com/antika-sanat/osmanli-sonu-oyun-rusumu-alinmis-muhurlu-tavla-69050126
Bağlantıdaki 3 resimden, bizi ilgilendiren 2'sini foruma yükledim.
Tecrübelerimiz, "şimdilik" forumun daha kalıcı olduğunu gösteriyor ne de olsa.
Koleksiyonunu Yaptığım Nümismatik Alanlar:
-T.C. Darphane Hatıra Paraları ile Tedavül Madeni Paraları Ve Bunların Hatalıları, Kalıp Farkları, Setleri
-Yasal Olan, Özel İzin Gerektirmeyen, Son Altı Padişah Meskuk Altınları İle Aynı Dönemin Üst Damgaları
Gilaay
(Çil) Koleksiyoner
(Çil) Koleksiyoner
 
Mesajlar: 3431
Kayıt: Çrş Oca 27, 2010 5:10 am
Konum: İstanbul not Constantinople

Re: TAVLA RÜSUM PULLARI DİĞER BİR DEYİŞLE OYUN ALATLARI

Mesajgönderen mrtbdrm » Çrş Mar 12, 2014 4:06 pm

339-1946-47-48
'' Kötü para iyi parayı piyasadan kovar-Gresham kanunu''
mrtbdrm
(ÇA) Koleksiyoner
(ÇA) Koleksiyoner
 
Mesajlar: 338
Kayıt: Pzt Mar 23, 2009 1:51 am
Konum: izmir

Re: TAVLA RÜSUM PULLARI DİĞER BİR DEYİŞLE OYUN ALATLARI

Mesajgönderen piko26 » Cum Mar 14, 2014 6:18 pm

Hayırlı olsun Sn mrtbdrm paylaşımınız için teşekkürler.
piko26
(ÇT) Koleksiyoner
(ÇT) Koleksiyoner
 
Mesajlar: 220
Kayıt: Pzt Haz 06, 2011 7:34 pm

Re: TAVLA RÜSUM PULLARI DİĞER BİR DEYİŞLE OYUN ALATLARI

Mesajgönderen ozgurug » Sal Ara 09, 2014 5:38 pm

1962'yi göremedim..onu da ben ben ekliyeyim dedim..
ozgurug
(ÇT) Koleksiyoner
(ÇT) Koleksiyoner
 
Mesajlar: 172
Kayıt: Prş Eyl 11, 2014 10:31 pm

Re: TAVLA RÜSUM PULLARI DİĞER BİR DEYİŞLE OYUN ALATLARI

Mesajgönderen mrtbdrm » Cmt Ara 13, 2014 1:45 am

1962 henüz bende yok sizdeki de gayet güzel, tebrik ederim. koleksiyonumda bulunan bir kaç taneyi de eklemek isterim(henüz fotoğraflamadıklarım var onlarıda ilk fırsatta yüklemeye çalışacağım)
'' Kötü para iyi parayı piyasadan kovar-Gresham kanunu''
mrtbdrm
(ÇA) Koleksiyoner
(ÇA) Koleksiyoner
 
Mesajlar: 338
Kayıt: Pzt Mar 23, 2009 1:51 am
Konum: izmir

Re: TAVLA RÜSUM PULLARI DİĞER BİR DEYİŞLE OYUN ALATLARI

Mesajgönderen ozgurug » Cmt Ara 13, 2014 10:49 am

Sayın mrtbdrm teşekkürler..özellikle 1969 tarihli pulun kondüsyonu oldukça yüksek ve deliksiz..
devamını da bekliyoruz diyelim..
ozgurug
(ÇT) Koleksiyoner
(ÇT) Koleksiyoner
 
Mesajlar: 172
Kayıt: Prş Eyl 11, 2014 10:31 pm

Re: TAVLA RÜSUM PULLARI DİĞER BİR DEYİŞLE OYUN ALATLARI

Mesajgönderen ozgurug » Çrş Ara 31, 2014 2:45 pm

1934, 1935, 1939 ve 1951..Koleksiyonuma bugün girdiler..
Benim elime geçmeden önce "Fiskal" temalı bir koleksiyonun parçasıymış..
Pek çok kişi rüsum pullarının jeton olarak kabul edilmesine karşı çıkıp yalnızca bir vergi
aracı olarak değerlendirilmesini dolayısıyla bu temaya sahip koleksiyonlara (fiskal) girmesi
gerektiğine inansa da ben bu vergi çiplerini koleksiyonuma eklemekten keyif alıyorum..

Herkese mutlu ve sağlıklı yıllar..
ozgurug
(ÇT) Koleksiyoner
(ÇT) Koleksiyoner
 
Mesajlar: 172
Kayıt: Prş Eyl 11, 2014 10:31 pm

Re: TAVLA RÜSUM PULLARI DİĞER BİR DEYİŞLE OYUN ALATLARI

Mesajgönderen piko26 » Sal Oca 06, 2015 2:11 am

Hayırlı olsun sn ozgurug kondüsyonlarıda güzelmiş.
piko26
(ÇT) Koleksiyoner
(ÇT) Koleksiyoner
 
Mesajlar: 220
Kayıt: Pzt Haz 06, 2011 7:34 pm

Re: TAVLA RÜSUM PULLARI DİĞER BİR DEYİŞLE OYUN ALATLARI

Mesajgönderen ozgurug » Sal Oca 06, 2015 11:39 pm

Teşekkürler sayın piko26..
ozgurug
(ÇT) Koleksiyoner
(ÇT) Koleksiyoner
 
Mesajlar: 172
Kayıt: Prş Eyl 11, 2014 10:31 pm


Dön Jetonlar

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

cron